Vedtatt av kommunene:
KommuneFastsatt i kommunestyretGjelder fra:
Bindal18.juni 2020 (sak 60/20)1.januar 2020
Flatanger18.juni 2020 (sak 32/2020)1.august 2022
Grong19.mai 20201,januar 2020
Høylandet28.januar 2021 (k.sak 6/20211.januar 2020
Leka30.april 20201.januar 2020
Lierne29.oktober 2020 (sak 89/20)1.januar 2021
Namsos18.juni 20201.januar 2020
Namsskogan23.juni 20201.januar 2021
Nærøysund11.juni 20201.januar 2020
Osen27.mai 20201.januar 2021
Overhalla16.juni 20201.januar 2020
Røyrvik23.mars 2021 (sak 19/21)1.januar 2021

med hjemmel i:

 • forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6.
 • lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, § 26 og § 34.
 • lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Endret ved forskrift 8. mars 2019 nr. 5

 

§ 1. Formål

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, avvanning, behandling og disponering av septiskslam i kommunen.

Kommunen kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder tømming og transport av avløpsvann fra alle slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv. fra de eiendommer som omfattes av den kommunale slamtømming. Det samme gjelder for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann jf. forurensningsloven § 26.

Alle eiendommer mv. der det er slike slamanlegg skal være med i den kommunale slamtømmingsordningen og betale for tømmingen.

Oljeutskillere, fettutskillere og oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller lignende ikke sanitært avløpsvann omfattes ikke av denne forskrift.

§ 3. Definisjoner 

 • Abonnent: Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med gårds- og bruksnummer, festenummer eller seksjonsnummer og er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom privat ledning. Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der fester eier bygninger på tomta, og utøver festerett etter lov om tomtefeste. Eier/fester av eiendom som kommunen i medhold av Plan og bygningslovens §§ 27-1 og 27-2 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
 • Avløpsvann: Alle typer avløp fra husholdninger, fritidsboliger, bedrifter og lignende som omfattes av kommunale regler for avløps- og renseanlegg, og som er lagt under kommunal godkjenning, herunder gråvann, som er avløpsvann fra boliger og hytter uten vannklosett, og svartvann som er avløpsvann kun fra toalett. 
 • Ordinær tømming: Planlagt tømming som skjer i den forhåndsvarslede perioden hvor tømming skjer i aktuelt område etter fastsatte tømmehyppighet gitt i eiendommens utslippstillatelse. 
 • Ekstratømming: Tilleggstømming utenom fastsatt tømmeplan. Prises som ordinær tømming. Bestilles av abonnent, utføres innen 21 dager av kommunen.
 • Nødtømming: Tilleggstømming som må utføres innen 24 timer. 
 • Tømmeplan: Ruteplan, fastsatt av kommunen, for å gjennomføre en effektiv og rasjonell tømming av slam for et større område, som også hensyntar tømmehyppighet i gitte utslippstillatelser.
 • Kommunen: Med kommunen menes den instans som er tillagt ansvar for å utøve forskriften (se § 9).

§ 4. Kommunal innsamling av slam

Forskriften gjelder for hele kommunen, med mindre kommunen selv unntar enkelteiendommer eller geografiske områder, hvor det ikke er muligheter for tilfredsstillende adkomst. Ingen kan utføre tømming av slamanlegg uten kommunens tillatelse.

§ 5. Abonnentens plikter

Abonnenten plikter å innordne seg kommunens tømmeplan.

Abonnenten skal sørge for at anlegg som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil. Lokk skal være kjøresikre når de kan bli utsatt for overkjøring. Overdekking av kumlokk og lignende med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres. Trær og busker som er til vesentlig hinder fjernes av abonnenten før tømming utføres. Hvis ikke dette er gjort må anlegget tømmes utenom fastsatte tømmeplan, og abonnenten kan bli ilagt ekstra gebyr oppad begrenset til 2 x ordinær tømming.

Abonnenten er pliktig til å holde tilsyn med eget anlegg og omgående utbedre skader på anlegget. Videre skal alle endringer i tekniske installasjoner, anleggsutførelse eller endret bruk varsles, jf. plan- og bygningslovens bestemmelser.

§ 5-1. Adkomst/hindringer

Det må være kjørbar adkomstveg fram til maksimalt 50 meter fra slamanlegget. Som kjørbar adkomstveg regnes i dette tilfelle veg som er framkommelig og har bredde og styrke til å tåle slamtømmekjøretøy. Vegen må ha en fri høyde på minst 4 meter. Adkomstvegen skal ha snuplass og dessuten kurvatur og stigningsforhold for å kunne betjene slambil, eventuelt annet slamkjøretøy. Langs vegen må det ikke være greiner eller annet som kan hindre fremkommeligheten for slambil. Ved tvist om hvorvidt en vei er kjørbar etter ovenstående, er kommunens syn avgjørende.

Nye slamavskillere skal plasseres slik at de kan tømmes hele året med tankbil. Avstand fra kjørbar vei til slamavskillere skal være maksimum 30 meter. 

Hele anlegget må kunne tømmes fra samme oppstillingsplass, og bunntank kan være maksimum 6 meter lavere enn høyeste terrengpunkt mellom bunntank og oppstillings-plass.

Anlegg som etter oppsatte tømmeplan ikke kan betjenes med slamsugebil på grunn av adkomstvegens beskaffenhet, vil bli betjent med tilpasset utstyr – f.eks. traktor. Kommunen bestemmer hvilke eiendommer som må betjenes med slikt alternativt utstyr.

Kommunen eller den som tømmer har ikke ansvar for skade på og vedlikehold av privat veg og plass, med mindre det kan påvises uaktsomhet.

Dersom abonnenten ikke har kjørbar adkomstveg for slamtømmekjøretøy, kan kommunen selv pålegge at abonnenten selv sørger for at slammet fraktes bort/disponeres på en helse- og miljømessig god måte. Slamhåndteringen skal godkjennes av kommunen.

§ 5-2. Tilgjengelighet til anlegget

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Dersom abonnenten etter forhåndsvarsel ikke har klargjort slamanlegget inkl. adkomstveg for tømming, eller fraktet fram slammet mv., blir ikke ordinær tømming gjennomført. Merarbeid pga anleggets utforming/ beskaffenhet kan medføre ekstrakostnader. Ekstrakostnader dekkes av abonnenten, oppad begrenset til 2 x ordinær tømming.

Det er eiers plikt å sørge for at tømming blir utført dvs. at eier må ta kontakt med kommunen dersom tanken skal tømmes utenom den fastsatte tømmeplan, eller dersom kommunen ikke har registrert at abonnenter skal ha tømming i henhold til forskriften eller gitt utslippstillatelse.

§ 6. Kommunens plikter

Kommunen fastsetter tømmeplan, og plikter å sende varsel om tømming til abonnentene 1–2 uker før tømming skal skje.

Kommunen plikter å tømme alle anlegg som omfattes av denne forskrift i tråd med gitt utslippstillatelse og den tømmehyppighet som er beskrevet i § 6-1.

For å dekke abonnentenes ulike behov skal kommunen i tillegg til ordinær tømming kunne tilby ekstra- og nødtømming, samt tilpasset tømming for tette tanker.

Kommunen har rett til å tilbakeføre rejektvann fra slambil til slamanlegget som tømmes. Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Etter tømming skal anlegget forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes. Abonnenten varsles etter utført tømming, og om eventuelle observert avvik.

§ 6-1. Tømmehyppighet

a) Eiendommer med fast bosetting tilknyttet slamavskiller, tømmes hvert år.

b) Eiendommer uten fast bosetting (hytte og fritidseiendommer) tilknyttet slamavskiller tømmes hvert annet år.

c) Tette tanker tømmes etter behov, men minimum hvert år på oppsatt rute. Tømminger ut over dette behandles som ekstra tømming eller nødtømming.

d) For kommunale slamavskillere og større fellesanlegg fastsetter forurensningsmyndigheten egne tømmerutiner.

e) I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme annen tømmehyppighet.

Kommunen sørger for tømming etter fastlagte tømmeplan. Må tømmehyppigheten økes må abonnenten selv bestille ekstra- eller nødtømming.

Kommunens tømmeplan skal maksimalt variere med seks uker i forhold til fastsatte tømmehyppighet og siste utførte tømming, jf. § 6-1 a–c.

§ 7. Gebyrer

I medhold av forurensningslovens § 34 kan kommunen kreve gebyr fra abonnentene som omfattes av ordningen. Selv om abonnenten nekter tømming eller at det av en annen grunn ikke kan foretas skal det likevel svares gebyr.

Abonnenten skal betale et årlig gebyr. Gebyrplikten inntrer fra det tidspunktet boenheten tas i bruk eller når bygningsmyndighetene gir midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.

Gebyret graderes etter størrelsen på anlegget og fastsettes årlig av kommunen. Se kommunale gebyrregulativ. 

Gebyrer for slamtømming med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29, § 26 og § 27 om eiendomsskatt til kommunen tilsvarende.

Etter søknad kan kommunen gi fritak for gebyr, når gebyrpliktig eiendoms vanntilførsel avstenges og plomberes av godkjent rørlegger. Ved innvilget søknad om fritak, opphører abonnementet fra 1. termin etter at bekreftelse om plombert vanntilførsel er mottatt. Kostnader ved plombering og evt. åpning bestilles/dekkes fullt ut av abonnenten.

§ 8. Unntak

Kommunen kan etter begrunnet søknad, gi dispensasjon fra denne forskriften.

§ 9. Delegering av myndighet

Kommunenes myndighet etter denne forskrift delegeres til Midtre Namdal Avfallsselskap IKS med hjemmel i forurensningslovens § 83, med unntak av:

 • vilkår for utslippstillatelse og å unnta enkelte eiendommer eller geografiske områder etter § 4
 • plikt til å fastsette slamgebyrer etter § 7
 • tilsyn etter § 10
 • sanksjoner og straff etter §13

§ 10. Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at forskriftens bestemmelser overholdes og fatter enkeltvedtak i henhold til forskriftens bestemmelser.

§ 11. Avviksbehandling

Kommunen skal utøve avviksbehandling som registreres ved tømming av anlegg.

Kommunen kan ilegge abonnenter gebyr for ikke utbedret avvik.

§ 12. Klageadgang

Vedtak gjort etter denne forskrift kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

§ 13. Sanksjoner og straff

Kommunen kan pålegge den enkelte abonnent å utbedre oppsamlingsenhet(er) hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig god behandling av slammet eller for å hindre at det oppstår unødige utslipp.

Overtredelse av denne forskriften straffes med bøter jf. forurensningslovens kapitel 10 § 79 annet ledd.

§ 14. Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidende. Samtidig oppheves tidligere gjeldende slamforskrift.