Det er satt ut ca 110 lukkede containere med begrenset innkastmulighet på sentrale knutepunkt ved vegnettet, i eller i forbindelse med adkomst til kommunen. Disse er beregnet for brennbart restavfall fra hytter og fritidsboliger. Med brennbart restavfall menes ordinært brennbart restavfall som oppstår i en husholdning.

Ved siden av de fleste containere er det satt hjulbeholdere beregnet for matavfall. Matavfallet må legges i grønne poser beregnet for matavfall, og knyttes igjen med dobbel knute før posen legges i beholderen. Ved en del punkter er det også satt ut egne containere for glass- og metallemballasje. For oversikt over de nærmeste punktene fra hvor du er, trykker du her . Hvis du ikke har aktivert stedstjenester på din telefon/nettbrett, må du skrive inn kommune for å få frem oversikten.

Ved noen hytterenovasjonscontainere er det utvidet kildesortering for papir/kartong/papp og plastemballasje. Containerne er merket og plastemballasjen legges i lysegrønne poser for plastemballasje, knyttes igjen med dobbel knute og legges i riktig container. Papir/kartong/papp legges løst i container for papir.

Matavfall skal legges i grønn matavfallspose og leveres i merkede beholdere for matavfall – ved siden av hyttecontainer. Matavfallsposer er gratis og kan hentes ved dagligvarebutikkene.

Annet avfall leveres i henhold til eksisterende ordninger som gjelder alle abonnenter (glass-/og metallcontainere, gjenvinningsstasjoner, innsamlinger og lignende).

Klikk på returpunkter under fanen tømmetider, og se hvilke returpunkt som er nærmest der du er.  Du kan også se denne oversikten i appen "Min Renovasjon".