Det er satt ut ca 90 lukkede containere med begrenset innkastmulighet på sentrale knutepunkt ved vegnettet, i eller i forbindelse med adkomst til kommunen. Disse er beregnet for brennbart restavfall fra hytter og fritidsboliger. Ved siden av de fleste containere er det satt hjulbeholdere beregnet for utsortert matavfall. Ved en del punkter er det også satt ut egne containere for glass- og metallemballasje. For oversikt over de nærmeste punktene fra hvor du er, trykker du her . Hvis du ikke har aktivert stedstjenester på din telefon/nettbrett, må du skrive inn kommune for å få frem oversikten.

Med brennbart restavfall menes ordinært brennbart restavfall som oppstår i en husholdning (plastemballasje, papir, papp, kartong, tekstiler m.v.).

Ved noen hytterenovasjonscontainere er det utvidet kildesortering for papir/kartong/papp og plastemballasje. Containerne er merket og plastemballasjen legges i lysegrønne poser for plastemballasje, knyttes igjen med dobbel knute og legges i riktig container. Papir/karton/papp legges løst i container for papir.

Matavfall skal legges i grønn matavfallspose og leveres i merkede beholdere for matavfall – ved siden av hyttecontainer. Matavfallsposer er gratis og kan hentes ved dagligvarebutikkene.

Annet avfall leveres i henhold til eksisterende ordninger som gjelder alle abonnenter (glass-/og metallcontainere, gjenvinningsstasjoner, innsamlinger og lignende).

Klikk på returpunkter under fanen tømmetider, og se hvilke returpunkt som er nærmest der du er.  Du kan også se denne oversikten i appen "Min Renovasjon".