Renovasjonsforskriften gir mulighet for unntak og fritak. Hensikten med disse retningslinjene er å utdype og konkretisere kriteriene som skal benyttes ved søknader om unntak og fritak.

Normalt gjøres det ikke unntak fra kravet om lovpålagt renovasjon. Dersom en abonnent likevel ønsker å søke om unntak fra bestemmelsene i forskriften, skal søknaden være skriftlig og begrunnet. Midlertidig fritak fra lovpålagt renovasjon kan gis dersom en bolig av ulike årsaker blir stående ubebodd i mer enn 6 måneder sammenhengende. Dersom boligen står tom mindre enn 6 måneder gis det ikke fritak. Det gis normalt ikke fritak i forbindelse med salg av bolig ettersom det forventes at boligen omsettes i løpet av en tidsperiode som er mindre enn 6 mnd.

Søknad om periodefritak skal være skriftlig og gis for inntil ett år om gangen. Eventuell forlengelse av fritaket kan avtales med MNA. I tilfeller der det gis midlertidig fritak, hentes avfallsbeholderne i retur. Abonnenten må selv gjøre avtale om innhenting og ny utlevering når fritaket utløper og dekke kostnadene forbundet med dette. Fritaket gjelder fra det tidspunktet avfallsbeholderne hentes i retur. Midlertidig fritak fra renovasjon gjelder ikke et mindre administrasjonsgebyr som dekker kostnader med vedlikehold og drift av kundesystem og informasjon. MNA skal varsles umiddelbart dersom boligen blir tatt i bruk før fritaksperioden utløper. I tilfeller der kommunen har gitt tillatelse til rivning av bolig, vil den kommunale renovasjonen bli stoppet permanent. Avfallsbeholderne blir hentet i retur, og avfallsgebyret stoppes. Dersom eiendommen igjen blir bebygd, vil ny bolig komme inn under lovpålagt renovasjon når den tas i bruk. For fritidseiendommer og hytter gir lite bruk ikke grunnlag for fritak. Ved større renoveringer som gjør enheten ubeboelig i over 6 måneder kan gi grunnlag for fritak etter søknad. Det kan gis permanent fritak for fritidseiendommer og hytter som er å betrakte som ubeboelig. Som dokumentasjon kreves nyere fotografier som viser utvendig og innvendig tilstand av enheten. MNA avgjør om enheten er ubeboelig.