Innholdsoversikt

Kapittel 1 –Generelle bestemmelser
§ 1-1 Formål
§ 1-2 Virkeområde
§ 1-3 Retningslinjer til forskriften
§ 1-4 Definisjoner
Kapittel 2 – Kommunal avfallsordning
§ 2-1 Generelt
§ 2-2 Oppgaver og ansvar
§ 2-3 Henteordning
§ 2-4 Bringeordning
§ 2-5 Hjemmekompostering av våtorganisk avfall
§ 2-6 Oppsamlingsenhetene
§ 2-7 Hentested
§ 2-8 Kjørerute og krav til kjørbar veg
§ 2-9 Informasjons- og opplysningsplikt
Kapittel 3 – Avfallsgebyr
§ 3-1 Avfallsgebyret
§ 3-2 Gebyrpliktig
§ 3-3 Differensierte avfallsgebyr for boligabonnenter
§ 3-4 Differensierte avfallsgebyr for fritidsabonnenter
§ 3-5 Tilleggstjenester
§ 3-6 Innkreving, renter m.v
Kapittel 4 – Kommunalt samtykke til innsamling av husholdningsavfall
§ 4-1 Søknad om samtykke
§ 4-2 Forbehold om samtykke
§ 4-3 Tilbakekalling av samtykke
§ 4-4 Behandlingsgebyr
§ 4-5 Kontroll og sanksjon
Kapittel 5 – Beslutningsmyndighet og klageadgang
§ 5-1 Delegering av myndighet
§ 5-2 Tilsyn
§ 5-3 Dispensasjon
§ 5-4 Klage
§ 5-5 Forhold til andre forskrifter og myndigheter
Kapittel 6 – Sanksjoner
§ 6-1 Sanksjoner og straff
Kapittel 7 – Ikrafttreden
§ 7-1 Ikrafttreden
Miljøregnskap –kretsløpet til vårt avfall

 

Kapittel 1–Generelle bestemmelser

 

§ 1-1 Formål

Forskriften har som formål å sikre at husholdningsavfallet kildesorteres og håndteres i henhold til avfallshierarkiets prioriteringer. Dette skal gjøres ved en miljø- og klimavennlig, helsemessig hygienisk, brannforebyggende oppbevaring og kostnadseffektivinnsamling og transport av husholdningsavfallet.
Forskriftens bestemmelser skal anvendes slik at formålene søkes oppnådd.

§ 1-2 Virkeområde

Forskriften gir bestemmelser om den kommunale hente- og bringeordning for husholdningsavfall og gjelder alle registrerte grunneiendommer, herunder også seksjonerte deler av bygning og fritidseiendommer.
Forskriften gir også bestemmelser om avfallsgebyr.

§ 1-3 Retningslinjer til forskriften

Kommunen kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser, herunder fastsette detaljkrav til:

 • Sortering av husholdningsavfall
 • Kategorisering av abonnement
 • Kjøreruta, tømmerutiner og frekvens
 • Innsamling av avfall utenom ordinær henteordning
 • Renovasjonsteknisk planlegging
 • Oppsamlingsenheter og felles bruk
 • Alternativ oppsamlingsenhet og bruken av disse
 • Standplass, avfallshus og lignende
 • Hjemmekompostering
 • Leveringsbetingelser på gjenvinningsstasjoner
 • Returpunkt
 • Kommunalt samtykke for innsamling av husholdningsavfall
§ 1-4 Definisjoner

a) Abonnent: Eier eller fester av grunneiendom som omfattes av den kommunale avfallsordningen.

b) Alternativ oppsamlingsenhet: Nedgravde beholdere, bunntømte containere, avfallssug eller lignende.

c) Avfallshierarkiet: Begrep i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. Beskriver prioriteringer i avfallspolitikken, der avfallsreduksjon topper hierarkiet, så kommer ombruk, materialgjenvinning, energigjenvinning og til sist deponering.

d) Boligabonnement: Enhver bebodd eiendom,leilighet m.m. har minimum ett boligabonnement. Med leilighet menes selvstendig boenhet med eget kjøkken, bad og WC.

e) Bringeordning: Innsamling der abonnenten selv bringer det kildesorterte husholdningsavfallet til et sentralt mottakspunkt, slik som returpunkt og gjenvinningsstasjon.

f) Farlig avfall: Avfall som ikke kan behandles sammen med annet husholdningsavfall, fordi det har egenskaper som kan medføre alvorlig forurensning eller skader på mennesker eller dyr.

g) Fritidsabonnement: Enhver bebygd eiendom hvor det ikke er fast helårlig bosetting, men samtidig innredet for hvile og matstell, har i minimum ett fritidsabonnement.

h) Gjenvinningsstasjon: Betjent mottak tilrettelagt for levering av separert avfall, som ikke hentes av renovatør på grunn av sin type, størrelse eller tyngde.

i) Grunneiendom: Fast eiendom som er identifisert med eget matrikkelnummer i offentlig eiendomsregister.

j) Henteordning: Innsamling der det kildesorterte husholdningsavfallet hentes hos abonnenten, transporteres og leveres mottaks-/behandlingsanlegg.

k) Hentested: Standplass for oppsamlingsenhet på tømmedag.

l) Hjemmekompostering: Husholdningen tar hånd om alt sitt matavfall ved å kompostere i egen kompostbeholder.

m) Husholdning: Alle typer boliger med privat hushold, også boliger som ikke benyttes regelmessig, herunder hytter og fritidshus m.m.

n) Husholdningsavfall: Avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.

o) Kommunen: Myndigheten som er tillagt kommunen er delegert og utøves av Midtre Namdal Avfallsselskap IKS.

p) Kildesortering: Sortering av avfall i ulike typer, der avfallet oppstår.

q) Kjørerute: Kjørbar veg der renovasjonsbil som henter husholdningsavfallet kan komme fram og har muligheter for å snu på en forsvarlig måte.

r) Oppsamlingsenhet: Samlebetegnelse for enhet som benyttes til oppbevaring av kildesortert avfall.

s) Renovatør: Virksomhet eller person som samler inn kildesortert avfall og bringer det til godkjent mottak.

t) Returpunkt: Ubetjent lokalt mottak hvor abonnenten kan levere visse typer kildesortert husholdningsavfall.

u) Risikoavfall: Smittefarlig eller potensielt smittefarlig avfall.

v) Sidelaster: Renovasjonsbil utstyrt med en robotarm, som griper fatt i og tømmer oppsamlingsenheten inn i bilens lasterom.

w) Trillebane: Adkomstvei eller grunn der renovatøren skal transportere oppsamlingsenheten fra standplass til renovasjonskjøretøy.

x) Tømmekalender: Oversikt over dager for planlagt innsamling av avfall.

Kapittel 2– Kommunal avfallsordning

§ 2-1 Generelt

Kommunen har en lovpålagt plikt til å sørge for innsamling av husholdningsavfall fra eiendommer som omfattes av forskriften, herunder også fritidseiendommer.

Uten kommunens samtykke er det ikke tillatt å drive innsamling av husholdningsavfall.

§ 2-2 Oppgaver og ansvar

Innsamling av avfall skal foregå etter fastsatte rutiner og i samsvar med gjeldende tømmekalender.
Kommunen kan som tilleggstjeneste tilby henting av avfall som faller utenfor den kommunale innsamlingsordningen.

Kommunen skal sørge for en hensiktsmessig bringeordning, returpunkt og gjenvinningsstasjoner, for husholdningsavfall som ikke er omfattet av den kommunale henteordningen.

Abonnenten skal kildesortere og levere husholdningsavfallet etter kommunens anvisning. Dette gjelder for både hente- og bringeordninger.

Der er ikke tillatt å brenne, grave ned eller legge fra seg husholdningsavfall i det fri. Alt husholdningsavfall skal sorteres og leveres i godkjent oppsamlingsenhet.

§ 2-3 Henteordning

De ulike avfallstypene hentes regelmessig. Hentehyppigheten fastsettes gjennom retningslinjer for den enkelte avfallstype og slik at det ikke oppstår hygieniske problem.

Innsamlingen skal foregå på en slik måte at ulempene i form av støy, lukt, støv og miljøutslipp blir så små som mulig. Det skal tas hensyn til renovatørens arbeidsmiljø.

Renovatøren skal bringe oppsamlingsenheten tilbake til standplass etter tømming. Eventuelt søl som oppstår i forbindelse med tømming skal fjernes av renovatør.

§ 2-4 Bringeordning

Kommunen plikter å sørge for en hensiktsmessig og brukervennlig bringeordning for husholdningsavfall som på grunn av sin type, størrelse eller tyngde ikke er omfattet av henteordningen.

Ved levering til et returpunkt eller en gjenvinningsstasjon plikter abonnenten å overholde de til enhver tid gjeldende sorterings- og leveringsbetingelser.

Kommunens kostnader ved bringeordninger er finansiert av det ordinære avfallsgebyret, og abonnenten betaler ikke gebyr ved faktisk bruk.

For gjenvinningsstasjoner gjelder en øvre volumgrense for kostnadsfri levering som følger av de til enhver tid gjeldende leveringsbetingelser.

§ 2-5 Hjemmekompostering av våtorganisk avfall

Abonnenter som har tilstrekkelig hageareal kan inngå avtale med kommunen om hjemmekompostering av sitt organiske avfall i egen beholder.

Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene.
Avtale med kommunen om hjemmekompostering vil føre til redusert avfallsgebyr.

§ 2-6 Oppsamlingsenhetene

Kommunen bestemmer type oppsamlingsenhet som kan benyttes. Alle standard oppsamlingsenheter eies og utplasseres av kommunen.

Boligabonnenter kan selv velge et abonnement som er tilpasset husholdningens behov. Flere abonnenter kan samarbeide om felles oppsamlingsenhet.

Ved gjentatt overfylt oppsamlingsenhet eller uriktig bruk kan kommunen gi skriftlig pålegg om endring av abonnementet, herunder utplassere nye oppsamlingsenheter som tilfredsstiller kommunens krav.

Oppsamlingsenheten skal bare brukes til kildesortert husholdningsavfall, oppstått på egen eiendom.
Farlig avfall og risikoavfall må aldri plasseres i oppsamlingsenhetene, men leveres i henhold til anvisninger fra kommunen.

Abonnenter som er tilknyttet henteordning svarer selv for skade eller slitasje som ikke er forårsaket av normal bruk og må også erstatte bortkommet eller ødelagte oppsamlingsenheter. Abonnenten må selv utføre renhold av oppsamlingsenhet.

§ 2-7 Hentested

Oppsamlingsenhet skal på tømmedag være plassert ved kjøreruta og maksimalt 10 meter fra vegkant. Renovatør skal utføre tømming i tidsrommetkl. 06.00–kl. 23.00.
Kommunen kan vedta at innsamlingen og tømmingen skal skje med bruk av sidelaster, oppsamlingsenheten må da plassere på vegskulderen langs kjøreruta.
Standplass skal være lett tilgjengelig og oppsamlingsenheten skal være plassert på plant underlag. Trillebanen skal være fri for hindringer, brøytet og om nødvendig sandstrødd.

§ 2-8 Kjørerute og krav til kjørbar veg

Kommunen bestemmer kjøreruten. I hovedsak skal det kjøres etter offentlig veg, kjøring av private veger kun etter avtale.

Som kjørbar veg regnes offentlig og privat veg som tilfredsstiller kravet til fremkommelighet for større kjøretøy både sommer og vinter. Vegen må ha tilstrekkelig bæreevne, ha en kjørebanebredde på minimum 3,5 meter og fri høyde på minimum 4,0 meter i hele vegens bredde. Samtidig må det bo minimum to abonnenter langs vegen og det måvære tilfredsstillende snuplass, utenom gårdsplassen, ved siste abonnent.

Abonnenten er ansvarlig for vedlikehold, brøyting og strøing av private veger som inkluderes i kjøreruten.

Kommunen kan i perioder med vanskelig fremkommelighet påby et annet hentested for oppsamlingsenheten enn hva som kreves resten av året.

§ 2-9 Informasjons- og opplysningsplikt

Kommunen plikter å informere om den kommunale avfallsordningen.
Abonnenten plikter å opplyse om forhold som kan ha innvirkning for eget abonnement.

Kapittel 3– Avfallsgebyr

§ 3-1 Avfallsgebyret

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i denne forskriften skal betale avfallsgebyr til kommunen. Satsene fastsettes slik at de primært er ment å fremme avfallsreduksjon, ombruk og gjenvinning.

Kommunestyret fastsetter årlig differensierte gebyrsatser.

§ 3-2 Gebyrpliktig

I utgangspunktet omfattes alle boliger og all fritidsbebyggelse over 15m2 av ordningen med tvungen innsamling av husholdningsavfall og er dermed gebyrpliktig i henhold til denne forskrift. Gebyrplikten omfatter også permanente oppsatte campingvogner.

Hver bebodd eiendom/leilighet utgjør minst ett boligabonnement. Gebyrplikten inntrer fra det tidspunktet boenheten tas i bruk eller når bygningsmyndighetene gir midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.

Hver bebygd eiendom/enhet hvor det ikke er fast helårlig bosetting utgjør minst ett fritidsabonnement. Bebygd eiendom som har stått ubebodd i 6 mnd. kan etter søknad omklassifiseres til fritidsabonnement. Eventuell gebyrplikt inntrer senest etter 6 mnd. fra det tidspunktet byggetillatelse innvilges eller søknad om brukstillatelse gis.

Kommunen kan, etter at den lokale helsemyndighet har uttalt seg, frita bestemte eiendommer fra den kommunale avfallsordningen.

§ 3-3 Differensierte avfallsgebyr for boligabonnenter

Gebyrdifferensieringen for boligabonnenter skjer på grunnlag av avfallsmengder, hjemmekompostering og forhold knyttet til hentested.

Inntil kommunen eventuelt bestemmer at avfallsgebyret skal beregnes etter vekt eller antall tømminger, skal gebyret differensieres etter størrelsen på restavfallsbeholderen og hentefrekvens. Abonnenten velger fritt størrelsen på oppsamlingsenheten for materialgjenvinning, uten at dette påvirker avfallsgebyret.

Kommunen gir boligabonnentene valget mellom ulike størrelser på restavfallsbeholderen, med tilhørende gebyrsatser.

Boligabonnenter som har opprettet avtale om utvidet henteavstand, betaler et hentetillegg. Maksimal utvidet henteavstand settes til 50 meter fra kjøreruta til hentested.

§ 3-4 Differensierte avfallsgebyr for fritidsabonnenter

For fritidsabonnenter differensiere avfallsgebyret ut i fra den servicegrad kommunen tilbyr:

 • Servicegrad 1: (hytter mer enn 2,5 km fra vinterbrøytet veg, campingvogn)
 • Servicegrad 2: (ordinære hytter)
 • Servicegrad 3: (fritidshus med egne beholdere, tilknyttet ordinær renovasjonsrute)
§ 3-5 Tilleggstjenester

Kommunen fastsetter gebyret til selvkost for tilleggstjenester. Selvkost innebærer at gebyret skal samsvare med de kostnader kommunen har ved å levere tjenesten.

§ 3-6 Innkreving, renter m.v.

Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29, § 26 og § 27 om eiendomsskatt til kommunen tilsvarende.

Kapittel 4– Kommunalt samtykke til innsamling av husholdningsavfall

§ 4-1 Søknad om samtykke

Uten kommunens samtykke må ingen samle inn husholdningsavfall. Kommunen gir samtykke til innsamling av husholdningsavfall når følgende vilkår er oppfylt:

a) Kvalifikasjonskrav
Den som skal samle inn husholdningsavfall må være et godkjent foretak. Virksomheten må være skikket til å foreta og til å kunne gjennomføre den innsamling det gis tillatelse til.

b) Krav til utførelse av oppgaven
Innsamling av husholdningsavfall skal skje i henhold til forurensningsloven og øvrig relevant regelverk.

Alt innsamlet husholdningsavfall skal transporteres til godkjent mottak uten ugrunnet opphold.
Den som samler inn husholdningsavfall skal rapportere hvilke husholdnings-avfallstyper som samles inn og omfanget av innsamlingen. Rapportering gjøres til kommunen, som kan fastsette krav til hvordan rapportering skal skje.

Samtykket kan ikke overdras til annet rettssubjekt. Samtykkemottaker er alene ansvarlig for eventuell skade virksomheten påfører tredjepart under utførelse av innsamling som det er gitt samtykke til.

c) Krav til søknad og dokumentasjon
Søknad skal være skriftlig og må inneholde opplysninger om søker og utførelse som gitt i egne retningslinjer.

Søknad skal inneholde en forsikring om at søker vil overholde de krav som er fastsatt i denne forskriftens§ 4-1 bokstav b.

§ 4-2 Forbehold om samtykke

Selv om vilkår for samtykke ellers er oppfylt kan kommunen nekte å gi samtykke dersom kommunens mulighet for økonomisk og rasjonell drift reduseres.

§ 4-3 Tilbakekalling av samtykke

Kommunen kan trekke samtykke dersom:

 • Innsamling, behandling og rapportering ikke skjer i henhold til vedtak og gjeldende regelverk.
 • Forutsetningene for samtykket endres slik at innsamling i regi av samtykkemottaker reduserer kommunens mulighet for økonomisk og rasjonell drift.
 • Endringer i offentlige regler og krav, som har betydning for tildeling av samtykke.
 • Det foreligger forhold hos samtykkemottaker som ville gitt grunnlag for avvisning etter forskrift om offentlig anskaffelse.

Opplistingen er ikke uttømmende.
Samtykket gjelder i fem år fra vedtaksdato, dersom ikke annet er fastsatt i vedtaket.

§ 4-4 Behandlingsgebyr

Kommunen kan kreve gebyr for behandling av tillatelser i medhold av denne forskriften. Gebyret skal ikke overstige kommunens kostnader ved saksbehandling og kontroll.

§ 4-5 Kontroll og sanksjon

Kommunen skal føre tilsyn og kontroll med virksomheter som har fått samtykke til innsamling av husholdningsavfall. Tilsyn og kontroll skjer innenfor rammene av forurensningsloven kapittel 7.
Kommunen kan kreve gebyr for gjennomføring av kontrolltiltak som skal sikre at forskriften eller vedtak med hjemmel i forskriften blir fulgt. Gebyret skal ikke overstige kommunens kostnader ved gjennomføring av kontrollen.

Kapittel 5– Beslutningsmyndighet og klageadgang

§ 5-1 Delegering av myndighet

Kommunens myndighet etter denne forskrift delegeres til Midtre Namdal Avfallsselskap IKS, med unntak av kommunestyrets myndighet etter § 3-1 om fastsetting av avfallsgebyr. 

§ 5-2 Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at forskriftens bestemmelser overholdes og fatter enkeltvedtak i henhold til forskriftens bestemmelser.

§ 5-3 Dispensasjon

Kommunen kan i spesielle tilfeller etter søknad gi dispensasjon fra én eller flere av bestemmelsene i forskriften. Det er en forutsetning at en slik dispensasjon er i tråd med forskriftens formål.
Det kan settes vilkår ved dispensasjonen.

§ 5-4 Klage

Enkeltvedtak som fattes i medhold av denne forskrift, kan påklages etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker.

Klagen rettes til Midtre Namdal Avfallsselskap IKS sin klagenemd.

§ 5-5 Forhold til andre forskrifter og myndigheter

Lokale helsemyndigheter har ansvar for å sikre at håndtering av avfall skjer i samsvar med Helse- og omsorgstjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

Kapittel 6– Sanksjoner

§ 6-1 Sanksjoner og straff

Overtredelse av forskriften kan straffes med bøter, jf. forurensingslovens § 79, 2. ledd.

Kapittel 7– Ikrafttreden

§ 7-1 Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidende.
Samtidig oppheves tidligere gjeldene renovasjonsforskrift.

MILJØREGNSKAP – KRETSLØPET TIL VÅRT AVFALLBiogass

Til innholdsoversikten