Annet risiko- eller smittefarlig avfall må leveres på forsvarlig måte. Kommunehelsetjenesten der du bor kan gi veiledning om hvordan dette gjøres, og i de aller fleste tilfeller kan de også hjelpe til med de praktiske gjøremålene omkring dette også.  Kommunene har også avtaler med Retura NT som kommer rundt i kommunene og henter dette avfallet.

Helsetjeneste og dyrehelsetjeneste som lagrer eller leverer smittefarlig avfall, skal påse at avfallet er emballert på en slik måte at det egner seg for lagring og transport uten at det medfører smittefare. Poser med blod skal legges i beholdere som er tette og forseglet. Kanylebokser skal ikke brukes til denne type risikoavfall.

Emballasje for smittefarlig avfall skal være merket slik at det går klart frem at emballasjen inneholder smittefarlig avfall.

Smittefarlig avfall som skal leveres til transport skal være emballert og merket i henhold til kravene for emballering av infeksjonsfremmende stoffer i forskrift 11. november 2002 nr. 1264 om transport av farlig gods på veg og jernbane.

Etter at MNA har tatt imot dette avfallet, sendes det til destruksjon/forbrenning.