Pr. i dag er det bare på Stormyra avfallsanlegg vi kan ta imot farlig avfall fra næringsdrivende. Alt farlig avfall må deklareres på www.avfallsdeklarering.no før dere ankommer Stormyra. MNA kan være behjelpelig med dette mot et gebyr.

Næringsdrivende som skal levere rivningsavfall som «kan» være farlig avfall, skal kunne dokumentere at det er fritt for farlige stoffer, f.eks. PCB, ftalater (mye brukt i gulvbelegg), rørisolasjon, klorparafiner og impregnert trevirke. Hvis ikke slik dokumentasjon kan framvises, vil avfallet bli behandlet som farlig avfall.

Det er også mulig å levere farlig avfall til det firmaet dere har avtale med når det gjelder mottak av farlig avfall.