Fastsatt av (mna_kommune) kommunestyre xx/xx/14 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 30, § 33, § 34 § 37, § 79, § 83 og § 85 og i lov av 11. april 2003 nr 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger sist endret i LOV -2013-06-14-48 fra 01.07.2013, LOV-2013-06-14-52.

 

§ 1 Mål for avfallssektoren

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av forbruksavfall i (mna_kommune)

§ 2 Virkeområde

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i (mna_kommune), herunder også hver enkelt seksjonerte del av bygning og hver enkelt selvstendige bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes alltid hver enkelt bolig med eget kjøkken. Likt med selvstendig bruksenhet regnes inntil to hybler med felles kjøkken. Utover to hybler som deler felles kjøkken, regnes èn bruksenhet per to hybler. (mna_kommune) avgjør i tvilstilfelle hva som skal regnes som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert.

Forskriften gjelder også for hytter og fritidseiendommer, herunder permanent oppsatt campingvogn. Med permanent menes her oppstilling på samme oppstillingsområde i 4 måneder eller mer. Campingvogn plassert på lagerplass blir ikke regnet som permanent oppstilt den tiden den står på lager, og det kan dokumenteres at den ikke er i bruk.

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften oppsamling, innsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger hvis mengder ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall.

Forskriften gjelder også avfallsgebyr.

(mna_kommune) kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

§ 3 Definisjoner

Som avfall forstås (jfr. forurensningslovens §27) i denne forskrift kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.m.. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Forurensningsloven deler videre avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og spesialavfall (farlig avfall og større gjenstander).

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Smitte- risiko og/eller problemavfall er smittefarlig, potensielt smittefarlig, estetisk skjemmende eller stikkende/skjærende avfall fra sykehus, sykehjem, legekontor, tannlegekontor, veterinærer og lignende. Ordningene omfatter ikke patologisk avfall.

Med matavfall menes matrester fra vanlige husholdninger og storhusholdninger, dvs. avfall fra produksjon, servering og salg av mat og matvareprodukter, samt rester etter måltider.

Med våtorganisk avfall forstås lett nedbrytbart organisk avfall, som matavfall, planterester, hageavfall, kattesand og vått husholdningspapir.

Med restavfall menes avfall det ikke er opprettet egne sorteringsordninger for. Dette er avfall som blir igjen etter kildesortering og sentralsortering av husholdnings- og næringsavfall, og leveres til forbrenningsanlegg eller avfallsdeponi som har konsesjon for mottak av slike fraksjoner.

Abonnent er eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen.

Med oppsamlingsenhet for avfall menes container eller beholder, herunder sekk og avfallssuganlegg. (mna_)kommune bestemmer valg av type og utforming ut fra hva  (mna_) kommune finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt.

Med hentested menes her sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av innsamling.

Kildesortere er å holde avfallets ulike fraksjoner separert fra hverandre etter hvert som de oppstår (ved kilden). De kildesorterte fraksjonene skal behandles videre hos abonnenten ved hjemmekompostering, plasseres i egne oppsamlingsenheter for henting, eller leveres til returpunkt eller gjenvinningsstasjoner.

Med tømmefrekvens menes antall tømminger av oppsamlingsenheten innenfor et gitt tidsrom.

Med returpunkt menes lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor publikum kan levere/sortere en eller flere avfallsfraksjoner, for eksempel glass, papir osv.

Med gjenvinningsstasjon menes et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av separert avfall. Gjenvinningsstasjoner er som regel betjent.

Med hentesystem menes et kildesorteringssystem der kildesortert avfall hentes av godkjent avfallsinnsamler så nær kilden som mulig.

Med bringesystem menes et kildesorteringssystem der publikum selv bringer sitt kildesorterte avfall til en mottaksplass, f.eks. et returpunkt eller en gjenvinningsstasjon.

Med kompostering menes biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med lufttilgang.

§ 4 Kommunal innsamling av avfall

Lovpålagt innsamling av husholdningsavfall
I (mna_kommune) er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall, jfr. lov av 13. mars 1981 nr. 6, om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Alle eiendommer m.v. som faller innenfor § 2 omfattes av denne avfallsordningen.

(mna_kommune) kan etter grunngitt skriftlig søknad gi dispensasjon for særskilte eiendommer. Bebodde eiendommer som av ulike grunner er fritatt fra deltakelse i den offentlige renovasjonsordninga kan kreves et gebyr som dekker kostnadene ved de ulike bringeordningene som alle kan benytte.

(mna_kommune) kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av avfallet, for å sikre en økonomisk, miljø- og ressursmessig best mulig håndtering og disponering av avfallet.

Uten skriftlig tillatelse fra kommunen kan ingen samle inn eller behandle husholdningsavfall i (mna_kommune).
Det er ikke tillatt å henlegge avfall utenom godkjent avfallsanlegg. Det er heller ikke tillatt å brenne avfall utenom godkjent anlegg, slik at det kan medføre fare for forurensning eller hygieniske ulemper for omgivelsene. Det er heller ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall o.l. i naturen.

Kommunal renovasjon
Den kommunale renovasjonsordningen omfatter husholdningsavfall samt evt annet avfall som er med i den samme ordningen (for eksempel enkelte typer næringsavfall).

Smitte- og risikoavfall
(MNA-kommune) kommune har egen ordning for innsamling av risikoavfall fra helseinstitusjoner (legekontorer, tannlegekontorer o.l.). Det er ikke tillatt å levere slikt avfall innblandet i annet avfall til kommunal avfallsordning. Risikoavfallet skal kildesorteres og leveres separat til den kommunale innsamlingsordningen. Risikoavfall kan også leveres til annen godkjent mottaker. Kommunens innsamlingsordning omfatter ikke patologisk avfall.

Farlig avfall
(mna-kommune) skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mengder farlig avfall under grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall.
For farlig avfall fra husholdninger tilbyr kommunen egen innsamlingsordning eller mottak ved gjenvinningsstasjoner og ubetjente mottak for farlig avfall. For farlig avfall fra virksomheter tilbyr (mna_kommune), mot betaling, mottak ved mobile mottak og egen mottaksstasjon for farlig avfall.

§ 5 Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal avfallsordning. Slikt avfall skal bringes til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av næringsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg.
Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe farlig avfall og næringsavfall til godkjent behandlingsanlegg eller til annen godkjent sluttbehandling.

For næringsavfall som hensiktsmessig kan samles inn sammen med husholdningsavfall kan (mna_kommune) tilby innsamling sammen med husholdningsavfallet.

For de fleste avfallstyper som ikke omfattes av den tvungne avfallsordningen, tilbyr (mna_kommune) mottak på gjenvinningsstasjon eller på Stormyra avfallsanlegg.

(mna_kommune) kan også, der dette er hensiktsmessig, tilby egen innsamling av næringsavfall som faller utenfor den kommunale innsamlingen.

§ 6 Krav til sortering m.m. av avfallet

Abonnenter som omfattes av lovpålagt kommunal avfallsordning plikter å kildesortere avfallet, etter nærmere anvisning, for de avfallsfraksjoner (mna_kommune) etablerer innsamlings- og mottaksordninger for. Avfall levert til kommunal avfallsordning, kan bli manuelt sortert/kontrollert av (mna_kommune). Abonnenten er selv ansvarlig for at avfall han vil holde konfidensielt er makulert.

Hentesystemet – fraksjoner
Alle abonnenter som inngår i den lovpålagte kommunale avfallsordningen, skal kildesortere avfallet i følgende fraksjoner:

–           Papir
–           Matavfall/våtorganisk avfall
–           Restavfall
–           Andre definerte fraksjoner

Fraksjonene skal holdes atskilt og legges i egne oppsamlingsenheter hos hver abonnent.

Det er ikke tillatt å legge andre typer avfall i oppsamlingsenheten enn det som er nevnt ovenfor.
Det er ulike tømmefrekvenser for disse fraksjonene. For nærmere opplysninger om tømmefrekvenser henvises til egen informasjon.

Bringesystemet – returpunkter og gjenvinningsstasjoner
Andre kildesorterte fraksjoner (for eksempel glass) skal bringes og leveres til returpunkter eller gjenvinningsstasjoner. (mna_kommune) kan gjøre endringer i utvalg og antall fraksjoner.

Husholdningsavfall som er for stort eller tungt til å kunne legges i oppsamlingsenhetene hos hver abonnent eller til returpunkter, kan på bestemte vilkår leveres til godkjent gjenvinningsstasjon.
Farlig avfall fra husstander, som inngår i kommunal avfallsordning, kan også på bestemte vilkår leveres ved gjenvinningsstasjon eller farlig avfallsmottak.

 § 7 Kompostering

Hageavfall bør så langt det er mulig komposteres i egen hage, alternativt leveres til egen mottaksplass for hageavfall.

Abonnenter som har eget hageareal som er egnet for bruk av kompost, eller tilfredsstillende ordninger med bruk av gjødselkjeller kan inngå kontrakt med (mna_kommune) om egenbehandling av våtorganisk avfall. De abonnenter som tegner slik kontrakt og derved reduserer sin egen avfallsmengde, får en reduksjon i avfallsgebyret, såfremt abonnenten ikke legger våtorganisk avfall i oppsamlingsenhetene. Det kreves at komposteringen skjer i en beholder som godkjennes av (mna_kommune). Abonnenten må selv anskaffe beholder. Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene.

Eventuelle anvisninger fra (mna_kommune) skal følges, og det kan bli ført kontroll med at kontrakten etterleves.

§ 8 Anskaffelse av oppsamlingsenheter

(mna_kommune) har ansvaret for anskaffelse og utsetting av oppsamlingsenheter. Enhetene skal være av en slik type og tilstand at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr. (mna_kommune) avgjør når en enhet må repareres eller fornyes, og foretar reparasjon og utskifting etter behov. Hver enkelt enhet som er registrert på den enkelte eiendom og skal ikke flyttes ved endringer i eier- eller festeforhold.

Unntak er spesialbeholdere, som må bekostes og eies av abonnenten. Spesialbeholdere må godkjennes av (mna_kommune) (mna_kommune) kan pålegge flere abonnenter å bruke fellesbeholder, eller andre lignende renovasjonsordninger når dette er hensiktsmessig i forhold til mål for avfallssektoren slik dette fremgår av § 1.

Ved kildesortering av avfall til materialgjenvinning kan (mna_kommune) dele ut flere beholdere til samme abonnent.

§ 9 Plassering av oppsamlingsenheter og krav til veistandard

Generelle anvisninger
Alle oppsamlingsenheter må plasseres slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er til sjenanse (dvs. praktisk og estetisk) for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming. På hentestedet skal beholderen plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag i bakkenivå. Det skal settes av tilstrekkelig areal til plassering og håndtering av beholdere. Enhetene skal plasseres slik at renovatørene er sikret mot forulempninger fra husdyr. Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet utgjør en skaderisiko, forringer renovatørenes arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan (mna_kommune) kreve at enhetene omplasseres.

Det er anledning til å inngå avtale med nabo(er) om deling av en eller flere oppsamlingsenheter. Dette må avtales med (mna_kommune) og det kan gis reduksjon i avfallsgebyret ved slik nabodeling.

Veistandarder
Med privat adkomstvei menes her privat vei som renovasjonsbilen benytter frem til hentested for oppsamlingsenheter. Slike veier skal være kjørbare for større kjøretøy og ha tilstrekkelige snumuligheter. Privat adkomstvei skal tåle akseltrykk på 7 tonn, ha veibredde på minimum 3,0 meter og fri høyde på minimum 4,0 meter.

Med transportvei menes her vei for manuell transport av oppsamlingsenheter. Slike veier skal gi problemfri transport av oppsamlingsenhetene og være fri for trapper og andre hindringer som sykler, barnevogner, klessnorer etc. Dersom renovatøren må passere dører eller porter, må disse utstyres med stoppere som låser døren eller porten i åpen stilling. Alle dørterskler må utstyres med faste kjøreramper med maksimal helning 1:4.

I perioder med is og snø må privat adkomstvei, transportvei og hentested være tilstrekkelig måket for snø, sandstrødd og uten fare for takras o.l. (mna_kommune) kan i slike perioder påby en annen plassering av oppsamlingsenhetene enn hva som kreves i resten av året.

Konkrete anvisninger
Hentestedet skal ligge ved kjørbar vei og være lett tilgjengelig.  (mna_kommune) kan i enkelttilfeller samtykke i annen plassering enn det som er beskrevet ovenfor, mot et ekstragebyr som bestemmes i forbindelse med årlig gebyrfastsettelse. Ekstragebyr kan også ilegges for eiendommer med spesielle eller vanskelige tømmeforhold.

Privat adkomstvei, transportvei, utforming av hentested, søppelrom etc. skal godkjennes av  (mna_kommune). Bruk av privat adkomstvei skal reguleres ved skriftlig avtale mellom  (mna_kommune)  og veieier/de som har veirett.

§ 10 A Bruk av oppsamlingsenheter

Oppsamlingsenheter må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskriften, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under håndteringen.

Fuktig avfall, skarpe eller knuselige gjenstander, sprøytespisser mv. skal være forsvarlig innpakket før plassering i beholderen. Varm aske må avkjøles helt før den blir emballert og lagt i beholderen. Aske, avfall fra støvsuger og annet avfall som kan gi støvplage, må være emballert slik at det ikke oppstår støvplage under innsamling.

Flytende avfall skal ikke legges i beholderen. I beholderen må det videre ikke legges større metallgjenstander, stein og jord, større mengder hageavfall, sand/grus eller bygningsavfall.

I beholderen må det heller ikke legges etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall.

Farlig avfall skal ikke legges i beholderen. Opplysninger om hvor slikt avfall kan leveres fås ved henvendelse til Xxxx kommune. Det henvises også til §4 og §5 i foreliggende forskrift. I tvilstilfeller skal kommunen kontaktes på forhånd.

Enheter for kildesortert avfall skal kun inneholde den type avfall som (mna_kommune) til enhver tid bestemmer.

Alt avfall som settes fram for tømming skal ligge i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket lett kan lukkes slik at hygieniske ulemper ikke kan oppstå. Avfallet skal være forsvarlig innpakket og skal ikke pakkes fastere enn at enheten kan tømmes uten besvær. Det er ikke tillatt å fylle oppsamlingsenhetene mer enn at vekten overstiger 30 kg/140 liter beholdervolum. Avfallssekk kan ikke ha større vekt enn 20 kg. På vinterstid er brukeren ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast og dermed ikke lar seg tømme.

Der plassforholdene ikke tillater utplassering av nok beholdervolum for løst avfall, eller andre sterke grunner taler for det, kan (mna_kommune) godkjenne bruk av beholder tilknyttet komprimator med brutto vekt inntil 300 kg. Ved komprimering av avfallet må komprimatoren være justert slik at denne vektgrensen ikke overskrides.

Det er abonnentens ansvar å sørge for nødvendig renhold av oppsamlingsenhet og hentested. Beholdere som er bortkomne eller ødelagt utover normal slitasje, skal erstattes økonomisk av abonnent.

Abonnenten må sette rett beholder fram til hentested innen kl 06.00 tømmedagen for å ha krav på innsamling.

Abonnenten er ansvarlig for at beholderen ikke volder skade ved at den kommer på avveier fra oppstillingsplass eller hentested. Om nødvendig skal abonnenten etablere sikringsordninger som hindrer at beholderen flytter seg eller velter av vind eller lignende. Sikringsordningen skal likevel ikke være til hinder for renovatøren sitt arbeid.

Abonnenten skal bringe beholderen tilbake fra hentested til oppstillingsplass samme dag som den er tømt. (I de tilfeller der beholderen hentes/bringes til oppstillingsplass kan det presiseres hvilken vei beholderen skal stå, av hensyn til tilgjengelighet for abonnent eller renovatør, og unngåelser av klager om dette).

(mna_kommune) kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på oppsamlingsenhet(er) hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

(mna_kommune) er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften.

§ 10 B Bruk av oppsamlingsenheter for hytter og fritidsboliger.

(mna_kommune)skal sørge for nødvendig renhold av beholder, hentested og oppstillingsplass for beholdere til bruk for hytter og fritidsboliger.

Beholdere som er utplassert og merket for hytter og fritidsboliger, skal bare benyttes av brukere av hytter og fritidsboliger.

Forøvrig gjelder bestemmelsene i denne forskriften.

§ 11 Kommunens plikter

Renovatøren er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket kan lukkes helt igjen, og hvor abonnenten for øvrig har oppfylt de krav han er pålagt gjennom forskriften.
Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht støv, støy, lukt o.l. Under transport skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør. Eventuelt etablert sikring av beholder skal benyttes av renovatør.

Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutine som fastsettes av(mna_kommune) og kunngjøres på egnet måte.

Ved endring i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.

§ 12 Abonnentens plikter

Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheter skjer i samsvar med denne forskriften.

Abonnenten står også ansvarlig for nødvendig renhold og vedlikehold av oppsamlingsenheter og hentested, samt for eventuelle skader på oppsamlingsenhetene pga feilaktig bruk, hærverk eller lignende.

Eventuelle endringer i abonnementsforhold skal omgående meldes til (mna_kommune).

Både avfallsrom og nedkastsjakter skal utføres i samsvar med gjeldende byggeforskrifter. Ved bruk av nedkastsjakter skal abonnenten selv sørge for at avfallet overføres fra nedkastsjakt til oppsamlingsenhet.
(mna_kommune) kan pålegge stengning av nedkastsjakter, hvis dette er ønskelig ut ifra forskriftens målsetting.

 § 13 Gebyrplikt

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskrifter skal betale avfallsgebyr. Gebyrplikten gjelder for alle registrerte boenheter og er ikke avhengig av bruk eller behov.

Ved registrering av ny abonnent, eller ved endring av eksisterende abonnement, blir nytt gebyr regnet fra den første i måneden etter at endringen er meldt til Midtre Namdal avfallsselskap. Tilsvarende blir gebyret regnet frem til den siste dagen i måneden der gebyrplikten avsluttes.

Eier eller fester av eiendom der det kan oppstå husholdningsavfall plikter straks å melde fra til Midtre Namdal avfallsselskap dersom boenheten ikke står i gebyrregisteret for husholdningsavfall.

Avfallsgebyrets størrelse fastsettes av kommunen.

§ 14 Gebyrdifferensiering

For å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning kan kommunen innføre differensierte gebyrsatser.
Differensiering kan skje på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper, materialgjenvinning mv.

§ 15 Innkreving og renter

Avfallsgebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndriving av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og 27 tilsvarende.

Abonnenten skal betale gebyr for hver abonnementsenhet, jfr. §2.

Kommunen kan ved å inngå en egen avtale med Midtre Namdal avfallsselskap og overlate registrering og innkreving av gebyr til dette interkommunale avfallsselskapet.

§ 16 Delegasjon

Kommunen kan ved å inngå egen avtale tildele Midtre Namdal avfallsselskap myndighet i henhold til forskriftens bestemmelser.

Den myndighet som i denne forskriften er lagt til Midtre Namdal avfallsselskap, er gitt med hjemmel i Forurensningsloven § 83.

§ 17 Klageadgang

Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jfr. forvaltningsloven § 2b og forurensningsloven § 85. Klagen blir behandlet etter regelverket i forvaltningsloven, jfr. kap. VI i forvaltningsloven.

Klagen sendes til Midtre Namdal avfallsselskap. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges fram for formannskapet i (mna_kommune) som er klagenemnd for avgjørelser tatt i henhold til forskriften.

§ 18 Sanksjoner og straff

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra (mna_kommune) om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan renovatør nekte å tømme oppsamlingsenhet før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle helsemessige problemer kan (mna_kommune)også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd kan også tas i bruk for situasjoner med oppsamlingsenheter som er overfylte, for tunge, feilaktig plassert, eller på annen måte i strid med bestemmelsene i denne forskrift.

Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes med bøter, jfr. forurensningsloven §79 annet ledd.

§ 19 Forholdet til helseforskrifter

De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

All håndtering av avfall etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale helsemyndigheters retningslinjer og vilkår.