Mål og prinsipper

søppeltømmingMyndighetene har vedtatt følgende prinsipper for avfallsbehandling:

 • Avfallsminimering
 • Gjenbruk
 • Energiutnyttelse
 • Bruk av deponi
 • MNA skal arbeide for at renovasjon og avfallsbehandling i kommunene tilsluttet selskapet blir utført etter de lover, regler og konsesjonsvilkår som til enhver tid gjøres gjeldende.
 • MNA skal være kommunenes verktøy for å oppnå de målsettinger som settes i kommunale avfallsplaner.
 • Selskapet skal aktivt arbeide for å utvikle bedre metoder og rutiner for transport og behandling av avfall.
 • Selskapet skal sørge for at virksomheten blir tilrettelagt på en slik måte at det ikke oppstår skadevirkninger som følge av aktiviteten.

Med bakgrunn i kommuneplanenes hovedmålsetninger er det fastsatt følgende målsetninger for Kommunedelplan avfallshåndtering:

 • “Kommunen, MNA og næringslivet skal arbeide for reduserte avfallsmengder”.
 • “Avfall fra kommunen og næringslivet skal behandles uten at det oppstår forurensning eller forsøpling, og med minst mulig bruk av energi”.
 • “Farlig avfall skal håndteres i samsvar med gjeldende regelverk”.
 • “Miljøulempene knyttet til nedlagte og eksisterende fyllinger (inklusiv villfyllinger) skal minimaliseres”.