Miljø og kvalitetspolitikk

Miljø og kvalitetspolitikk for Midtre Namdal Avfallsselskap IKS.

Virksomheten skal tenke miljø og skape verdier gjennom et målrettet samarbeid med sine kunder der kvaliteten på avfall- tjenester og produkter stadig forbedres samtidig med at selskapets belastning på miljøet skal reduseres.

Dette oppnås gjennom:

 • At gjeldende tillatelser til enhver tid overholdes og lover og forskrifter etterleves.
 • At det arbeides kontinuerlig med forbedring av de ulike faktorer som påvirker miljøet vedrørende prosesser, produkter og tjenester.
 • At selskapets ansatte informeres og motiveres i kvalitets- og miljøarbeidet slik at oppsatte mål blir nådd.
 • At Helse, miljø og sikkerhet vektlegges og inngår som en naturlig del både under planlegging og drift.
 • At samarbeidspartnere identifiserer utførelsen av sitt arbeid med selskapets miljø- og kvalitetskrav.
 • Selskapet skal arbeide for at alt avfall fra husholdning blir energi / materialgjenvunnet.
 • Selskapet skal ha en klimavirkning for transport og behandling av avfall som skal være klimanøytral.

Miljø- og kvalitetsmål

Midtre Namdal Avfallsselskap sine miljø- og kvalitetsmål:

 • Selskapet skal bli klimanøytralt.
 • Registrere og overvåke det produksjonsskapte forbruket av energi på Stormyra.
 • Opprettholde dagens fraksjonsrenhet for papir og papp, samt redusere innholdet av våtorganisk materiale i brennbart avfall til maks. 14 %.
 • Bidra til et godt nærmiljø med få klager fra publikum / naboer på selskapets drift av avfallstasjon/miljøtorg og returpunkter.
 • Opprettholde dagens nivå på overvåkning av utslipp.