ISO Sertifisert bedrift

MNA er sertifisert iht. miljø- og kvalitetsstandardene NS-EN ISO 14001:2015 og NS-EN ISO 9001:2015. Sertifikatene ble fornyet ved re-sertifisering 15.september 2018, og er gyldig frem til 12.desember 2021.

 

Miljø og kvalitetspolitikk for Midtre Namdal Avfallsselskap IKS.

Virksomheten skal tenke miljø og skape verdier gjennom et målrettet samarbeid med sine kunder der kvaliteten på avfall- tjenester og produkter stadig forbedres samtidig med at selskapets belastning på miljøet skal reduseres.

Dette oppnås gjennom:

 • At gjeldende tillatelser til enhver tid overholdes og lover og forskrifter etterleves.
 • At det arbeides kontinuerlig med forbedring av de ulike faktorer som påvirker miljøet vedrørende prosesser, produkter og tjenester.
 • At selskapets ansatte informeres og motiveres i kvalitets- og miljøarbeidet slik at oppsatte mål blir nådd.
 • At Helse, miljø og sikkerhet vektlegges og inngår som en naturlig del både under planlegging og drift.
 • At samarbeidspartnere identifiserer utførelsen av sitt arbeid med selskapets miljø- og kvalitetskrav.
 • Selskapet skal arbeide for at alt avfall fra husholdning blir energi / materialgjenvunnet.
 • Selskapet skal ha en klimavirkning for transport og behandling av avfall som skal være klimanøytral.

Miljø- og kvalitetsmål

Midtre Namdal Avfallsselskap sine miljø- og kvalitetsmål:

 • Selskapet skal bli klimanøytralt.
 • Registrere og overvåke det produksjonsskapte forbruket av energi på Stormyra.
 • Opprettholde dagens fraksjonsrenhet for papir og papp, samt redusere innholdet av våtorganisk materiale i brennbart avfall til maks. 14 %.
 • Bidra til et godt nærmiljø med få klager fra publikum / naboer på selskapets drift av avfallstasjon/miljøtorg og returpunkter.
 • Opprettholde dagens nivå på overvåkning av utslipp.